ISO 14001 checklist

De ISO 14001 checklist wordt gebruikt als hulpmiddel om een zelfcontrole (zelfaudit) uit te voeren en processen direct te verbeteren in overeenstemming met de vereisten van ISO 14001 voor milieumanagementsystemen (EMS). De checklist ISO 14001 helpt organisaties een overzicht van de prestaties te definiëren en de effectiviteit daarvan te bepalen. Daarna kan het verbeterproces in gang gezet worden.

Het doorlopen van de checklist ISO 14001 is een zelfcontrole en is geen vervanging voor een externe audit door een gecertificeerde instantie. Met ISO 14001:2015 certificering voldoet een organisatie aan de wettelijke eisen op het gebied van milieumanagement. Het ISO 14001 certificaat maakt aantoonbaar dat de organisatie streeft naar het voorkomen van milieuschades en het continu verbeteren van milieuprestaties.

Checklist ISO 14001 en inhoud 

De checklist ISO 14001 geeft exact aan welke acties wanneer en hoe uitgevoerd moeten worden voor het inrichten van een certificeerbaar milieumanagementsysteem. Onderstaand een overzicht van acties uit de ISO 14001 checklist.  

 • Basis leggen voor milieumanagementsysteem
  Het is belangrijk om vooraf de verwachtingen af te stemmen en de directie te betrekken in het proces, om een goede invulling te kunnen geven aan het milieumanagementsysteem. Dit wordt gedaan door het opstellen van een projectplan, waarin concrete doelstellingen worden geformuleerd.
 • Evaluatie van huidige milieumanagementsysteem
  Vervolgens wordt een inventarisatie gemaakt van het huidige milieumanagementsysteem in de organisatie. De norm geeft een aantal richtlijnen en deze worden getoetst. Ook worden milieuthema’s en de invulling hiervan beschreven. Hierna wordt in kaart gebracht welke milieuwetgeving van toepassing is in de organisatie. Het doel is om te achterhalen welke processen in de organisatie al zijn beschreven of gedocumenteerd op het gebied van milieuzorg.
 • Inzichtelijk maken van milieukansen en -risico’s met contextanalyse
  Hier wordt inzichtelijk gemaakt welke milieurisico’s en kansen relevant zijn voor de organisatie. Een contextanalyse helpt hierbij om alle belangrijke zaken te ordenen die invloed uitoefenen op de organisatie. Er kunnen bijvoorbeeld mogelijke interne en externe ‘issues’ beschreven worden die tot bepaalde milieueffecten kunnen leiden.
 • Bepalen van milieubeleid, toepassingsgebied en SMART-doelstellingen
  Dan is het tijd om de doelstellingen die samen met de directie bepaald zijn te concretiseren in het milieubeleid, het toepassingsgebied en de SMART-doelen. Het milieubeleid is een document waarin de directie aangeeft wat de doelstellingen van het milieumanagementsysteem zijn, waaronder de drijfveer om het ISO 14001 certificaat te behalen. Ook moet hierin worden opgenomen bij welke onderdelen van de bedrijfsvoering het milieumanagement toegepast gaat worden. Deze keuzes bepalen het toepassingsgebied waarin het milieumanagementsysteem getoetst wordt. Daarnaast is het essentieel dat doelstellingen meetbaar zijn en overeenkomen met het milieubeleid en de belangrijkste milieuaspecten. Om de doelstellingen te verbeteren kan de SMART-methode gebruikt worden, maar ook kan de PDCA-cyclus ingezet worden.
 • Beheersen van belangrijke milieuaspecten
  Daarna worden de randvoorwaarden vastgelegd in het milieuzorgprogramma. Er wordt omschreven wie binnen de organisatie verantwoordelijk is voor het realiseren van de gestelde doelen. Ook wordt hier beschreven welke middelen en materialen nodig zijn om dit te kunnen bereiken.
 • Acties samenvoegen in milieumanagementsysteem
  Alle belangrijke zaken die zijn vastgelegd worden samengebracht in het milieumanagementsysteem. Met het milieuzorgprogramma als leidraad, wordt hier beantwoord hoe er praktische invulling wordt gegeven aan het milieumanagementsysteem.
 • Toetsen werking van milieumanagementsysteem
  Tenslotte wordt getoetst of het managementsysteem bijdraagt aan het verbeteren van milieuprestaties. Het is daarbij van belang dat eerst de criteria voor het meten, analyseren en evalueren van milieuprestaties vastgesteld worden. Vervolgens wordt met interne audits getoetst of de werkelijkheid klopt met het managementsysteem en wordt een directiebeoordeling uitgevoerd.

Hierna volgen de stappen voor certificering door een externe organisatie.

Meer weten over ISO 14001 en de mogelijkheden voor ondersteuning vanuit Kader? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!
Contact

Gerelateerde diensten


Begrippen over Milieu & duurzaamheid

Meer begrippen
Bel mij
Vul hier jouw gegevens in en wij nemen telefonisch contact met je op.