Business Continuity Management met ISO 22301

Business Continuity Management volgens de ISO 22301 norm draagt zorg voor continue verbetering van je organisatie en biedt zekerheid en vertrouwen voor je klanten. Een bijkomend voordeel is dat je organisatie met ISO 22301 certificering voldoet aan aanbestedingscriteria.

Onze meerwaarde

Onze adviseurs zijn praktisch en resultaatgericht. Vanuit hun achtergrond in bedrijfscontinuïteit werken zij samen met jou aan een bruikbaar Business Continuity management systeem volgens de ISO 22301 norm, zodat je hier ook werkelijk profijt van hebt. Centraal in dit managementsysteem staan de focus op bedrijfskritische processen en de beheersing van je bedrijfsrisico’s. Zo kun je er op vertrouwen dat de continuïteit hiervan bij een calamiteit gewaarborgd is.

Kader Group is approved partner van verschillende certificerende instellingen en heeft daarnaast goede relaties met andere certificerende instellingen. Vaak zijn wij hierdoor in de gelegenheid het moment van certificering te bespoedigen. Je krijgt in een kort tijdsbestek een goed hanteerbaar managementsysteem volgens ISO 22301.

Centraal in onze aanpak staat jouw organisatie: waar liggen je behoeften? We maken zoveel mogelijk gebruik van de in jouw organisatie aanwezige expertise en wat in de praktijk al goed is geregeld en/of vastgelegd.

Onze aanpak

We starten met een nulmeting, waarbij deze zaken in kaart worden gebracht. Zo maken we een realistische inschatting van tijdsduur, kosten en taakverdeling. Kun je je hier in vinden, dan starten we met het opzetten en implementeren van het Business Continuity management systeem volgens de ISO 22301 norm. Door hier vanaf het begin je medewerkers bij te betrekken ontstaat draagvlak in de organisatie.

Als het managementsysteem is ingericht volgt de interne audit: voldoet het aan je wensen en behoeften en aan de voorschriften uit de ISO 22301 norm? Waar nodig volgen hierop aanpassingen. Dan is het tijd voor de directiebeoordeling: met de directie samen kijken we of het managementsysteem ook voor hen voldoet. Betrokkenheid en leiderschap van de directie zijn vanuit de norm verplicht, omdat dit zorgt voor een beter gedragen managementsysteem. Als ook de directiebeoordeling goed is verlopen, volgen de externe audit en ISO 22301 certificering.

Na certificering is het belangrijk het Business Continuity management systeem periodiek te onderhouden. Zo blijft het passen bij de wensen vanuit de organisatie, maar het zorgt ook dat een hercertificering op termijn makkelijker is. Onze adviseurs kunnen je hier goed bij helpen.

Stappenplan naar certificering

Offerte aanvragen
  1. 1. Start: Nulmeting
  2. 2. Managementsysteem
  3. 3. Interne audit
  4. Onderhoud
  5. 5. Begeleiding certificering
  6. 4. Directiebeoordeling