Interne audit ISO 9001

Door regelmatig processen op toegevoegde waarde én risico’s te beoordelen kunnen knel- en verbeterpunten worden gesignaleerd. Een interne audit ISO 9001 geeft belangrijke informatie over de effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem en toetst in hoeverre deze aan de ISO9001 norm voldoet.

Met behulp van de interne audit ISO 9001 kan verder worden gekeken dan alleen naar het voldoen aan de norm. De interne audit is naast de verplichting vanuit de ISO9001 norm tevens een instrument dat voordeel voor de organisatie kan opleveren.

Met de interne audit ISO 9001 wordt getoetst of uw kwaliteitsmanagementsysteem goed is ingevoerd en voldoet aan de ISO9001 norm, wetgeving, klanteisen en/of eisen van uw organisatie. De bevindingen en afwijkingen worden vastgelegd in een auditrapportage. Kader Group kan je ook ondersteunen bij de invulling van verbetermaatregelen.

De ISO 9001 norm meldt het volgende over de interne audit

De organisatie moet met geplande tussenpozen interne audits uitvoeren om informatie te verkrijgen of het kwaliteitsmanagementsysteem:

  • voldoet aan de eigen eisen van de organisatie voor het kwaliteitsmanagementsysteem
  • voldoet aan de eisen van de internationale norm ISO9001
  • doeltreffend is geïmplementeerd en onderhouden

De organisatie moet:

  • (een) auditprogramma(‘s) plannen, vaststellen, implementeren en onderhouden, met inbegrip van de frequentie, methoden, verantwoordelijkheden, planningseisen en rapportage, waarbij rekening moet worden gehouden met het belang van de betrokken processen, met veranderingen die van invloed zijn op de organisatie, en met de resultaten van voorgaande audits
  • De auditcriteria voor en de reikwijdte van elke audit definiëren
  • Auditoren selecteren en audits uitvoeren zodanig dat de objectiviteit en onpartijdigheid van het auditproces worden bewerkstelligd;
  • Bewerkstelligen dat de resultaten van de audits worden gerapporteerd aan het relevante management
  • Zonder onnodig uitstel passende correcties en corrigerende maatregelen doorvoeren
  • Gedocumenteerde informatie bijhouden als bewijs van de implementatie van het auditprogramma en de auditresultaten
Aan de slag met ISO 9001 certificering? Laat je overtuigen van onze meerwaarde en goede prijs-kwaliteitverhouding!
offerte aanvragen