Gevaarlijke stoffen beleid

Werkt u als chemisch bedrijf of productiebedrijf bewust of onbewust met gevaarlijke stoffen? Zorg voor de chemische veiligheid en voorkom dat uw medewerkers blootstaan aan de risico’s van gevaarlijke stoffen.

Tref de juiste maatregelen op basis van het stappenplan van de Inspectie SZW en voorkom brand- en explosiegevaar, vergiftiging en verstikking. Met het gevaarlijke stoffen beleid voldoet uw bedrijf tevens aan relevante aan wet- en regelgeving.

Onze aanpak

Kader ondersteunt bij het gevaarlijke stoffen beleid en draagt zorg voor het voldoen aan wet- en regelgeving voor chemische veiligheid. Bij de uitvoering volgen wij de stappen van de Inspectie SZW en hanteren daarbij de volgende aanpak:

 1. Inventarisatie gevaarlijke stoffen
  Inventarisatie van alle gevaarlijke stoffen die gebruikt worden in uw bedrijf. Met behulp van Veiligheidsinformatiebladen (VIB), de publieke grenswaarden van de SER en zo nodig andere tools, bepalen wij de grenswaarden van alle stoffen.
 2. Beoordeling blootstelling gevaarlijke stoffen
  Op basis van de vastgestelde grenswaarden bepalen wij met behulp van de zgn. StoffenManager software de blootstelling aan stoffen op de verschillende werkplekken. Na invoering van zaken als samenstelling, gevaarklasse, H-zinnen, P-zinnen, CMR-aanduiding, procesomstandigheden, huidige Risico Reducerende Maatregelen (RRM) en hiërarchie kan met de StoffenManager berekend worden of er sprake is van blootstelling. Ook kunnen met deze software WerkInstructieKaarten (WIK) gegenereerd worden voor de betreffende stoffen.
 3. Vaststellen maatregelen reductie blootstelling
  Vaststellen van eventueel te nemen maatregelen om blootstellingen verder te reduceren. Daarbij kunt u denken aan tijdelijke of structurele maatregelen, de arbeidshygiënische strategie is hierin leidend. Kader stelt voor u het wettelijke Plan van Aanpak op.
 4. Borgen maatregelen
  Tenslotte stellen wij vast hoe maatregelen zoals bijvoorbeeld inspecties en keuringen op ventilatie, schoonmaken van ventilatie units en open houden van filters en/of kanalen geborgd kunnen worden.