Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is vanuit de Arbowet verplicht. Iedere organisatie dient over een actuele RI&E inclusief Plan van Aanpak te beschikken. Wanneer er geen risico inventarisatie aanwezig is of deze niet actueel is, riskeert u een boete. De Risico Inventarisatie en Evaluatie vormt tevens goede aanknopingspunten voor de verdere invulling van uw arbobeleid en is een goed vertrekpunt bij de opzet van een arbomanagementsysteem.

Onze meerwaarde

Onze veiligheidskundige met ervaring in uw branche kan u op korte termijn ondersteunen bij het opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie en RI&E Plan van Aanpak. Hierbij wordt een praktische vertaalslag gemaakt tussen de eisen uit de Arbowet en uw bedrijfssituatie. Vervolgens laten wij de RI&E toetsen door een kerndeskundige, een gecertificeerde Hoger Veiligheidskundige. Kader kan u dus bij het volledige pakket aan RI&E activiteiten ondersteunen. Zo kunt u zich blijven richten op uw primaire proces en erop vertrouwen dat u met uw Risico Inventarisatie en Evaluatie voldoet aan de eisen uit de Arbowet!

Om continu te voldoen aan de Arbowet – jaarlijkse actualisatie en herziening eens in de 3 jaar – kunt u ook de periodieke opvolging van de RI&E door Kader laten verzorgen.

Onze aanpak

Bij de uitvoering van de Risico Inventarisatie en Evaluatie maakt onze veiligheidskundige altijd een rondgang door het bedrijf. Diverse medewerkers van verschillende afdelingen worden geïnterviewd en er worden foto’s van risicosituaties gemaakt. Zo ontstaat een goed beeld van het huidige arbobeleid. Vaak wordt ook een projectlocatie bezocht. Vervolgens wordt op basis van een RI&E checklist een objectief beeld van gevaren en veiligheids-, gezondheids- én branchespecifieke risico’s binnen de organisatie geschetst. Het resultaat hiervan wordt samen met verbeterpunten in een praktisch RI&E Plan van Aanpak samengevat.

In dit RI&E Plan van Aanpak adviseert Kader hoe de organisatie potentiële gevaren en bijbehorende risico’s kan beheersen, inclusief prioritering. Vervolgens wordt de RI&E getoetst door een Hoger Veiligheidskundige. Dit is een extra controlemoment om te beoordelen of de risico inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen. Het certificaat maakt dit uiteindelijk aantoonbaar.